United Iranian Party

جنایات جنگی در پنجشیر را محکوم میکنیم

حزب اتحاد ملی ایران تجاوز دیشب لشکرهای کماندویی و جنگنده و پهبادی بیگانه و تروریستهای طالبان و القاعده را برای نسل کشی تاجیک‌ها و ازبکها که پاره تن ایرانیان هستند بشدت محکوم میکند، بخصوص اینکه متجاوزین بدنبال کودکان و زنان برای غنیمت جنگی و تجاوز در کوه ها میباشند.

Read More

فراخوان رفراندم آبان ۹۸

ملت بزرگ ایران از آبان ۹۸ در شهر و دیار و روستا با فریاد #رضاشاه _روحت_شاد آرای خود را در یک رفراندم صدرصد سالم و مردمی به سامانه شاهنشاهی ایران دادند.

از این‌رو حزب اتحاد ملی ایران در کرنش به خواست و اراده ملت بزرگ برای

Read More