In Announcements, Articles

در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا رژیم تازی گرا در ایران بعد از سال ۱۳۸۲ شیعه شمسی بحای “دریای مازندران” از نام ضد ایرانی “خزر” بطور رسمی استفاده نموده و مینماید؟

خزرها که و چه بودند
ما در هیچ‌یک از نوشته‌های تاریخنویسان شرقی و غربی دوران پیش از خلافت اسلامی نامی از «خزر» بر دریای شمال ایران نیافتیم.

تنها در نوشته‌های مؤلفین خلافت اسلامی، دریای گیلان و مازندران به “خزر” تغییر یافته است . قوم خزران یا خزر در آغاز سدهٔ هفتم میلادی در دشت‌های سفلای رود تِرِکْ و رود ولگا و شمال قفقاز میزیستند. یعنی این قوم در بین شمال‌غربی این دریا و دریای سیاه سکونت داشتند. خزرها به همراه دیگر اقوام بیابان‌گرد جنوب غربی روسیه، در زمان ساسانیان، بارها و بارها به سرزمین ایران تاخت و تاز و غارت و چپاول و تجاوز می‌کردند و پس از اشغال کوتاه مدت خود به دست ارتش شاهنشاهی ایران از مرزهای ایران دوباره به  به خزر هدایت می‌شدند. این قوم هم‍واره با بیزانس یا روم شرقی بر ضد ایران هم‌پیمان و متحد بود. بنای دژهای بزرگی چون شهر دربند در شمال قفقاز در عهد ساسانیان، که برای جلوگیری از تجاوز خزرها صورت گرفت، همچنان پا برجاست. تا پیش از حمله خلافت اسلامی به میهن در شمال غربی ایرانشهر یعنی قفقاز در هیچ سندی دیده نشده این دریا را بنام متجاوزان بربر به ایران یعنی«دریای خزر» بنامند

شوربختانه خلافت اسلانی پس از پیروزی در فتنه قادسیه تلاش کرد با تغییر نام دریای هیرکان (گرگان در زمان پیش از ساسانی) و دریای گیلان و مازندران (در دوره پس از ساسانی) سیاستهای تخریب ایرانشهری و ایرانستیزی خود را اجرا نماید که کماکان توسط رژیم تازی گرای در ایران بصورت گزافه گویی، خزرگویی و بیشرمانه تر از همه یعتی دریافروشی به روسها ادامه دارد

البته دو دریای سیاه وآزوف هم در روزگار تجاوزات خانات بربر خزر، بزور تیغ و قمه مهاجمین تغییر نام و مدتی”خزر” شد ولی با پایداری و بیرون کردن متجاوزین توسط مردم مبارز دوباره نامها درست شد

حزب اتحاد ملی ایران دریا فروشی و تغییر نام دریای مازندران به قوم بربر و متجاوز خزر را بصورت یک بیانیه رسمی و هشدار قرمز به رژیم شیعه در ایران محکوم کرده و قابل پیگرد حقوقی و قانونی میداند و از شما کدبانهای دلاور ایرانشهری درخواست همکاری و یا همیاری برای نجات ایران و دریای همیشه مازندران مینماید

سه پاس

لینک https://www.unitediranianparty.org/هشدار-به-دریافروشان//هشدار-به-دریافروشان

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt