NEWS

News

تانکها برای چه به تهران رفتند؟

یکی از شاهدین عینی گزارش داد دیروز ستونی  بیش از هفتاد تانک را مشاهده کرده که از قم به سمت تهران در حرکت بودند. پس از حملات بودار اهواز چند سناریو زیر با توجه به  طوفان چهارشنبه ترامپ در سازمان [...]

ملت خشمگین و برانداز ایران توسط توفان ترامپ در سازمان ملل تایید شد

شمارش معکوس براندازی رژیم تروریست چهل ساله، چهارشنبه با سخنرانی طوفانی ریس جمهور آمریکا اجرایی شد کشورهای اروپایی، بریتانیا و بقیه نیز تسلیم سیاست‌های حمایت از براندازی رژیم ترامپ شدند به گزارش [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt