In Puppets of Revolution

puppets_fa                      puppets_fa_i

بازبيني ساختار جمهوری اسلامي به روايت تصوير

 

تصويری که مشاهده ميکنيد يکي ديگر از افشاگريهای تاريخ است که حقايق تلخ را يادآور ميشود.  اين اثر بوسيله افرادی در بريتانيا که به هيچ گروه سياسي وابستگي نداريم تهيه شده است.  بعضی از تصاوير ما که اخيرا در نشريات و تلويزيونهای 24 ساعته در ديد همگان قرار گرفته، روشنگر خيانتهای تاريخي عده ای خود فروخته به بيگانگان ميباشد که آگاهي از آن برای نسل جوان بسيار اهميت دارد.  سناريوی فتنه 24 سال قبل را قبلا خارجيها تدارک ديده بودند.  نقش اول اين بازيگری را به خميني دادند و با مقدماتي از پيش تهيه شده او را از پاريس به تهران منتقل نمودند.  نام منفور او را همه شنيده اند.  خونخواری او را همه ديده اند.  دول اروپايي و رئيس جمهور وقت آمريکا دست به دست هم دادند و از او خواستند که بکشد، ويران کند، سنتهای ملي را زير پا بگذارد و …….. همه چيز را در آن سرزمين نابود کند.  چه خود فروختگان ديگری در اين فاجعه ننگين از بيگانگان اطاعت نمودند و با نيرنگ و عوام فريبي و با سوء استفاده از احساسات مردم ناآگاه مو به مو و قدم به قدم کردند آنچه از آنها خواسته شده بود.  اين افراد را ميتوان به چند گروه تقسيم کرد.  نقش کليدی را آنهايي داشتند که از نفوذ مذهب استفاده کردند.  بهشتي، منتظری، مطهری و طالقاني که هم لباس خميني بودند و علي شريعتي که فقط لباسش با آنها يکي نبود و الا او هم با آنها هم آخور بود.  بهشتي بعنوان نماينده مذهبي در شهر هامبورگ پرورش سياسي يافت.  در آنجا بود که با گروه های تروريستي فلسطيني عهد اخوت بست و يکي از اين گروه ها ماموريت يافت که سينما رکس آبادان را به آتش بکشد. مطهری بعنوان متفکر و تئوريسين از يک سوی و از سوی ديگر علي شريعتي بعنوان معرکه گردان در پايگاهي بنام حسينيه ارشاد خيمه شب بازی راه انداخته و شماری از جوانان را گمراه و بدينوسيله بسوی خود جذب نمودند که در نهايت هدف همگي آنها براندازی نظام شاهنشاهي بود.  اما افسوس و صد افسوس که پاره ای از سياستمداران آن زمان که کم و بيش از چهره ملي برخوردار بودند همچو کودکي نابالغ خواسته و ناخواسته فريب خوردند و در مسير اين خيانت تاريخي قرار گرفتند.  جای تاسف است که ياران خميني به بازرگان لقب “پير خرفت ايران را دادند”.  بني صدر، ابراهيم يزدی و قطب زاده که بگفته خميني خونخوار، آنها را روی زانوی خود بزرگ کرده بود تکليفشان روشن است.  متاسفانه اتحادی نا مقدس از سرخ و سياه تشکيل شد و در گوشه و کنار آن نطفه مارکسيست اسلامي شکل گرفت.  اين ضحاک مار دوش، دو افعي خونريز را برای بلعيدن جان و مال جسم ملت ايران انتخاب نمود که يکي خلخالي جلاد که مبتلا به مرض ساديسم بود و ديگری زندانبان و جلاد قرن يعني لاجوردی.  خميني عقب مانده ذهني جاني در سخنراني خود در بهشت زهرا نظاميان را مخاطب قرار داد و گفت که من ميخواهم تو آقای خودت باشي و تو ميخواهي نوکر باشي؟  اما در عمل ديديم که در پشت بام مدرسه علوی محل سکونت او بهترين دلاوران ما را ناجوانمردانه به خاک و خون کشيدند.  تاريخ هرگز جنايت ابراهيم يزدی را فراموش نخواهد کرد.  در جريان محاکمه غير انساني تيمسار رحيمي، فرمان داد تا دست راست او را قطع کنند و با همان وضعيت او را تيرباران کردند.  آن دلاور در آخرين لحظه زندگي شعار زنده باد ايران را سر داد و جان سپرد.  در مقابل بودند اندک اميران ارتش که خيانت و خودفروشي را ترجيح دادند.  قره باغي و فردوست که پوست و گوشت و استخوان و حيثيتشان از نظام شاهنشاهي بود، آنچنان در واپسين لحظات حساس خيانت و جنايت پيشه کردند و پشت پا به تمام مقدسات ملي زدند.  فيروزآبادی سرپرست بهداری ارتش دستور داد تا اجساد افراد را با قرار دادن خونآبه بر روی آنها، به معابر بياورند تا بدينوسيله دوربين های از پيش جاسازی شده موسسه شايعه پراکني بي بي سي و ديگر رسانه های گروهي وابسته خوراکي برای تغذيه داشته باشند.  همه عوامل از پيش ساخته شده دست بدست هم دادند و مردم افسون شده با پذيرفتن وعده های دروغين، آب توی آسياب اين فتنه ريختند.  ديری نپاييد که مردم به اشتباهات خود پي بردند، ولي افسوس که ديگر دير شده بود.  اما اکنون نسل جوان که خوشبختانه دريافته که چه بلاي خانمان سوزی بسرشان آمده برای آزادی و نجات وطن بپاخاستند.

پاينده ايران

 

This picture portrays the bitter truth about the founding of the bloodiest regime in Iranian history. It reveals the conspiracy of foreign powers that lead to the overthrow of the Shah, and the treachery of a number of puppets that played their role in this coup.

It is essential that the younger generations know who these traitors are – and what they have done to our lives, our history and our futures.

puppets_fa                      puppets_fa_i

Khomeini: The Master Puppet

The role of lead puppet was given to Khomeini who was taken from Paris to Tehran as part of the pre-arranged coup. No introduction need be made to this monster since his infamy has spread worldwide, and every Iranian knows of his crimes against Iran. European governments, hand-in-hand with the American President (Jimmy Carter), asked him to kill, destroy and wipe out the national identity … and devastate everything in the land.

The traitors

So who were the other agents who obeyed their foreign paymasters and participated in this disgraceful tragedy? With cunning and deceit, these collaborators manipulated public opinion and followed step-by-step, move-by-move all that was asked of them.

These traitors came from many backgrounds and walks of life, but some of the most important were of the highest ranks in society – clerics, generals and politicians. After the coup, these “revolutionaries” were rewarded in different ways.

Some of these traitors were disposed of once they had fulfilled their usefulness, some fled home to the West to live fat and contented lives – rewarded for their actions, others continue to remain in Iranian politics, spreading their poison and destruction further into that society.

Now, if there is one fate they all have in common, it is that their names will live forever in shame.

The clergy

These are the monsters of the same cloth as Khomeini such as Beheshti, Montazeri, Motahari, Taleghani, and Ali Shariati, who conspired to overthrow the government of the Shah. All these clerics used their religious influence to stir up hatred and dissent and usher in a new era of Islamic rule.

Beheshti: ran a mosque in Hamburg and learnt his political skills in Germany. It was there that he made pacts with Palestinian terrorist groups – one of which set fire to the Cinema Rex in Abadan in the south of Iran where 300-400 innocents were burnt alive. Killed when the parliament was blown up – Rafsanjani suspected.

Montazeri: a founding member of the Islamic Republic and publicly expected to be Khomeini’s successor. Instead, Khamenie gained power and he was sidelined.

Motahari: the mastermind and tactician who followed orders from Britain. He was a conservative cleric who spread Islamic teachings in any possible way. His ideas included the belief that the chadur [head to toe covering] was beneficial to society and spirituality because it increased sexual tension and encouraged people to marry young. Assassinated soon after the revolution – Rafsanjani suspected.

Taleghani: another founding member of the Islamic Republic – died a few months after the revolution – assassination suspected.

Ali Shariati: the turbanless Mullah, a wolf in sheep’s clothing who wore a suit but had the heart of snake. This “modern” face of Islam dressed up the old religion in a new skin and deceived the younger generation. Died in England.

The Politicians

These were key to the game – some were pawns, used unknowingly, others were players, knowing their role and embracing their treachery. They formed an unholy union of the extreme left and the clergy – popularly known as the Red and the Black – to form Islamic Marxism.

Bazargan: nicknamed “The Old Idiot of Iran”, an experienced politician who was fooled by ideology of the revolution and was rewarded for his idiocy by being made the first prime minister of the Islamic Republic (before resigning and being sidelined by the regime). Died in 1995.

Bani Sadre: a politician who became president of Iran after the revolution. Having lost power, he disguised himself as a woman and fled to France to avoid being recognised and killed. Still living in France.

Ibrahim Yazdi: an Anglo-American spy who came with Khomeini from France as his spokesman. Involved in the revolutionary court that butchered generals loyal to the Shah (such as General Rahimi. At the trial, Yazdi ordered Rahimi’s right arm to be cut off and then had him placed in front of a firing squad. Rahimi was still shouting, “Long live Iran” when they shot him). Still alive and politically active in Iran.

Ghotbzadeh: another of Khomeini’s spokesmen in Paris who became head of the National Iranian Radio and Television. Executed by Khomeini’s followers.

Kianouri: head of the Tudeh party (Communists). Promoted anti-Shah propaganda and after the revolution, admitted to being a spy for the Soviet Union. Died of natural causes.

The Butchers

Khomeini chose two butchers to lead (often by example) the slaughter of hundreds of thousands of Iranians.

Khalkhali: a sadistic mullah who ordered the executions of tens of thousands of people (and shot many of them himself) including women, children, and sometimes animals!

Lajevardi: in charge of Iranian prisons and ordered the execution, rape and torture of unknown thousands of prisoners – many of whom suffered at his own hand. Assassinated in 1998 – supposedly by the Mujahideen outside the lingerie shop he owned in the bazaar of Tehran.

The Generals

Khomeini, on the day he entered Iran, famously told the armed forces at Beheshte Zahra (the main cemetery in Tehran) that, “I want you to be in charge of your destiny and be your own masters, but you merely want to be servants?” Then he started having those loyal to Iran executed. Several of the most senior generals, however, were traitors and were helping to organise the revolution:

General Gharebaghi: the head of the Gendarmerie and a friend of the Shah since childhood, turned his back on the country and followed British orders to help bring Khomeini to power – he declared that the army was neutral in the face of the revolution. Died in France in 2001

General Fardoost: one of the closest friends of the Shah, also followed British orders to overthrow the government – and later set up the Savama, the murderous secret police of the Islamic republic. Died around 10 years after the revolution.

Firoozabadi: the chief of health for the army. His role was to arrange spectacles for the Western media: he ordered bodies of the recently deceased to be taken from morgues and covered with blood and then claimed that these were victims of the Shah’s army. Now Chief of the Supreme Command Council of the Armed Forces and member of the Islamic Republic’s Expediency Discernment Council.

The People

Ultimately, those most responsible for causing the revolution and betraying Iran and its future generations were the people. They are the ones who went to the streets and demonstrated, they are the ones who called for the blood of the Shah. They are the ones who believed Khomeini’s lies and claimed that they saw his face in the moon. And they have paid for their mistake with their own blood.

The Future

Fortunately, the youth are now learning from the mistakes of their parents. We must understand our history; we must reclaim our identity and we must free Iran. Ours was the land of Cyrus and Darius, our home was the inspiration for Rostam. Let us rebuild this country once more to become the pride of our heroes.

Long live Iran!

 

Back to the Gallery

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt