حزب اتحاد ملی ایران و آزادی پرستش

بدینوسیله موضع مشخص خود را در رابطه با آزادی پرستش اعلام مینماییم

ما هرگونه دینستیزی و نژادپرستی فاشیستی را عطف به اساسنامه حزب، کتیبه کوروش کبیر و اعلامیه جهانی حقوق بشر محکوم میکنیم. ما خواهان جامعه ای لاییک که نهاد دین توسط دولت منتخب واقعی مردم جهت عدم دخالت نهاد دین در سیاست کنترل میشود میباشیم.‌از طرفی ما در دفاع از دهها میلیون قربانی ایرانی، کالت یا خرقه های نژادپرست و تروریست نظیر داعش و رژیم شیعه در ایران را افشا و محکوم میکنیم تا دخالت آنها در سیاست با نقاب مذهب و جنایات مقدسشان نظیر آزار جنسی کودکان و زنان، تروریسم، رانتخواری، نهی از منکر، نژادپرستی و نژادستیزی و دینستیزی و تفتیش عقاید ایشان را متوقف سازیم.

همچنین ما از تنی بانکدار پولشور و شرکتهای نفتی اشان میخواهیم تا جنگ زرگری اشان را بین رژیم شیعه و داعش این دو شرخرهای در استخدام منطقه ایشان توسط شرکت ریسک سرمایه گزاریشان را در اسرع وقت پایان دهند و بیش از این مردم بیگناه ایران و منطقه و بریتانیا و اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا را قربانی مطامع سودجویانه خود نکنند، وگرنه در انتظار پیگرد حقوقی و خبری ما قربانیان کالتهای سیاسی – تروریستی شیعه و داعش و غیره  باقی بمانند. بدیهی است در ایران آزاد، قربانیان جسمی و روانی ومالی کالتهای شیعه مورد رسیدگی  درمان و جنایتکاران این کالتها با تعقیب حقوقی مواجه خواهند شد

با مهر و درودهای بیکران
سخنگوی حزب اتحاد ملی ایران و شورای هماهنگی دولت در تبعید
بهزاد رضادوست

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.