چرا اتحاد ملی پیروز و جمهوری اسلامی نابود است؟

اتحاد سرخ و سیاه برای سامانه جمهوری اسلامی

جبهه، حزب توده، مجاهدین خلق، چریکهای فدایی، کنفدراسیون دانشجویی خارج و کلیه گروه های مارکسیستی - مائوئیستی و قاجاری با خمینی برای براندازی سامانه شاهنشاهی ایران در سال ۵۷ متحد شده و در نهایت به سامانه جمهوری اسلامی فعلی رای دادند یا یاری نمودند.

 

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.