نقد حقوقی فرمان آتش سروران در ایران

واکنش به درود صد درود است.
پاسخ کلوخ انداز سنگ است و جواب تیرانداز فشنگ است. ...
□ مفهوم دفاع مشروع در دو حقوق داخلی و بین المللی
مفهوم دفاع مشروع در حقوق آن است که چنانکه شخصی مورد تجاوز دیگری قرار گیرد و فرصت لازم برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز نداشته باشد، می تواند به نیروی شخصی خویش از ، جان و یا مال مشروع خود و خانواده و دیگران دفاع کند. این تعریفی است که در حقوق داخلی و مدنی اکثر کشورها وارد شده و یکی از علل رفع مسئولیت مدنی نیز محسوب می شود. اصول این نوع دفاع مشروع در حقوق داخلی و بین المللی تاحدودی یکسان است و فقط مصادیق آن فرق می کند. این اصول در حقوق داخلی به این قرار است:
۱- دفاع با تجاوز و خط متناسب باشد.۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاَ ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.۴- تجاوز و خطری که دفاع کننده در معرض آن قرار گرفته است، نامشروع باشد.۵- تجاوز فعلی یا قریب الوقوع باشد.۶- ناتوانی در دفاع توسط شخص مورد تجاوز ، در هنگامی که دفاع برای رفع تعرض از دیگری باشد.

behzad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.