تفسیر چرا شاهزاده آلترناتیو را مردم خواند

*به بهانه فتنه ۱۵ خرداد ۴۲

از آنجا که آلترناتیو ملت بزرگ و برانداز ایران
" #رضاشاهروحتشاد " است. این آلترناتیو بصورت کوتاه " #رستاخیزارتششاهنشاهیایران " و نبرد پارتیزانی ملی میهنی است. یعنی همان رستاخیزی که در زمان آخرین سلطان قاجار همسنگران رضاخان میرپنج با فداکاری بی نظیر ملت ایران را از گرسنگی و مرگ و خاک کشور را از تجزیه و اشغال نجات دادند
#ارتشیدلاورتوپادشاهمایی

مراد همانا تاجگزاری خردمندترین و دلیرترین فرمانده برانداز بخواست ملت میهندوست آزادیخواه و بسان رضاشاه بزرگ است. ایدون باد

#مهستان انجمنفره_ایزدی

منظور تشکیل فوری مجلس شورای موسسان و دولت موقت و همینطور انجمنی متشکل از سایر فرماندهان دلیر و خردمند ارتشی و پارتیزان که به عزل و نصب شاهنشاه با استناد به اصل فره ایزدی بجای موروثی پردازد تا مشکلات گذشته مثل بیماری مشکوک شاهنشاه و بی قید بودن و خروج نایب السلطنه برای رهبری کشور در زمستان سیاه ۵۷ دوباره میهن را ویران و گنام آخوندان و پاسداران نگرداند.

بنابراین ما آلترناتیو ملی میهنی #رضاشاهروحت_شاد ملت بزرگ ایران را از رستاخیز آبان ۹۸ و همینطور نظر جدید شاهزاده که دو روز پیش فرمودند را مورد تایید و تمجید و تکثیر قرار داده و مثل همیشه به خواست و آلترناتیو ملت ایران کرنش و خدمت مینماییم.

با درود به آلترناتیو ملت بزرگ #رضاشاهروحت_شاد

سخنگوی حزب اتحاد ملی و شورای هماهنگی دولت در تبعید
کد بان بهزاد مزدک (رضا) دوست.
۱۴ خرداد ۹۱ و ۵ ژوئیه ۲۰۲۲

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.