کفشهایم کو؟ سهراب

کفشهای کهنه، اضافه یا کوچک شده خود و خانواده را جمع کنید و به دوستان و آشنایان و همسایگان نیز بسپارید.
بعد که چند گونی کفش جمع شد پولی جمع یا تهیه کنید و نماینده ای با یک وانت به مناطق غارت شده بفرستید و کودکان و نوجوانانمان را از عصر حجر کمی به جلوتر ببرید. جوراب نو نیز خیلی نیکو است تا روزیکه بیاری شما و مزدا سامانه شاهنشاهی ایران به داد و فریاد این فرشتگان معصوم دزد زده ایرانی برسد...
کد بان بهزاد

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.