بزودی رقص آزادی

با #رضاشاهروحت_شاد
#بزنولیدیدهنشوبکشولیکشتهنشوپارتیزان_ایران
#کمپیننهبهکشتارکفخیابانیآریبهبنگبنگپارتیزانی
#رستاخیزارتششاهنشاهی
#کمپیننهبهتنفروشیاجباری
#انتقامخونمهسا
#ایرانآزادمیشود
#کشفحجابرضا_شاهی
#ارتشیدلاورتوپادشاهمایی

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.