پیام یک ارتشی در چنگ به نیروهای مسلح در جنگ

"صدای رستاخیز ارتش شاهنشاهی و پارتیزان باشیم"

شوربختانه یکی از میهنپرستان میهنمان سرکار "رضا کوشکی نژاد" لو رفت و در چنگال دژخیمان ایرانفروش گرفتار آمد.

امید آنکه نیروهای مسلح با هوشیاری بالا و پرهیز از عبور احساسی از میدان های مین و تله های انفجاری شبکه های جناحین جمهوری اصلامی و روسای غربی شرقی - سعودی اش، با رعایت اصول اطلاعات عملیات یعنی زدن و دیده نشدن با تعقیب و گریز زمینه یک رستاخیز منطقه ای که به محض وقوع توسط خیزش مردمی رضاشاه روحت شاد و نیروهای مسلح سرتاسر ایران حمایت خواهد شد، میهن و ملت، سرکار کوشکی نژاد و بقیه در دام افتادگان را از چنگال ضحاک تهران نجات داده و همزمان با خواست مردم تاجگزاری و دولت موقت شاهنشاهی و مهستان و انجمن فره ایزدی را با حضور مردم برای پایه گزاری بازگشت به پیش بسوی تمدن بزرگ با مردمسالاری ایرانشهری به پیش برند و ما براندازان ملی میهنی نیز همزمان با آغاز عملیات رستاخیز میهنی بر علیه رژیم ایرانفروش چه در داخل و چه در تبعید در خدمت ملت بزرگ با فریاد رضاشاه روحت شاد در عملیات رستاخیز ارتش شاهنشاهی و پارتیزان شاهنشاهی مشارکت ملی و میهنی در توان تا پای جان خواهیم بود.

درود، و با آرزوی نجات سرکار دلاور میهنپرست کوشکی و همه دیده شدگان در چنگ.

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.